De milieu-indicator gewasbescherming moet in 2025 operationeel zijn. De tool waarmee de daadwerkelijke impact van gewasbeschermingsmiddelen op het milieu kan worden berekend, wordt dit jaar doorontwikkeld.

De afgelopen jaren hebben het agrobedrijfsleven en ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit samen ingezet op het ontwikkelen van de basis voor een internationale milieu-indicator gewasbescherming. Duidelijk is nu dat verschillende organisaties de indicator willen integreren in systemen om telers te helpen om duurzamer te telen. Denk hierbij aan de Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw.

Om te bepalen welke landen en gewassen moeten worden meegenomen in de ontwikkeling van de Milieu-indicator gewasbescherming, is eind vorig jaar een vraag voorgelegd aan de groente- en fruithandel en de sierteelthandel. Vervolgens is op basis van handelsdata een selectie gemaakt van de belangrijkste gewassen uit een aantal landen.

Actieve stoffen
Begin dit jaar wordt op basis van een eerste set internationale gewassen onderzocht welke actieve stoffen voor deze teelten zijn toegelaten in het land van productie. Om de impact van de gewasbeschermingsmiddelen te bepalen bij teelten buiten Europa, moet worden bekeken of de toxiciteitsstudies die voor Europese toelating zijn gedaan, voldoende zeggen over de mogelijke impact in het land van gebruik.

Als dat niet het geval is, dan moet worden onderzocht of er andere data beschikbaar zijn over de impact van een actieve stof onder de desbetreffende omstandigheden.

Inventarisatie
Omdat de toepassingen en de omstandigheden waarin de gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast anders kunnen zijn in het buitenland dan in Nederland, komt er een inventarisatie van de internationaal meest bepalende factoren die in de rekenregels van de milieu-indicator gewasbescherming van belang zijn.

Initiatiefnemers om de milieu-indicator gewasbescherming door te ontwikkelen en te implementeren zijn: LTO Nederland, BO Akkerbouw, IDH Trade, GroentenFruit Huis, Royal FloraHolland en Glastuinbouw Nederland. Deze partijen hebben samenwerking gezocht met Greenports Nederland voor een deel van de coördinatie en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor cofinanciering.