Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) constateert structurele overschrijdingen van de toelatingsnormen in oppervlaktewater voor een aantal werkzame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen. Daarom wil het college kunnen ingrijpen in de toelatingen van middelen.

Om de huidige situatie aan te pakken, bereidt het Ctgb een beleidsregel voor. Het betreft een aanscherping van het huidige gebruik van monitoringsresultaten bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen. De conceptbeleidsregel staat gedurende acht weken open voor consultatie. Reageren hierop kan tot en met 18 augustus. Bij het definitieve besluit weegt het college de reacties mee.

De voorgenomen beleidsregel kijkt uitsluitend naar de toelatingsnormen voor oppervlaktewater uit de Europese Verordening en heeft geen betrekking op wetgeving als de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de daaruit volgende normen voor waterkwaliteit. Over de tegenstelling tussen toelatings- en KRW-normen stuurde het Ctgb al eerder een advies aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

In de beleidsregel wordt uitgelegd wanneer in relatie tot de toelating van gewasbeschermingsmiddelen sprake is van structurele overschrijding van de normen voor waterkwaliteit. Daarnaast motiveert het Ctgb in de toelichting het tussentijds ingrijpen op basis van de Europese Verordening. Het gaat om artikel 44 dat bepaalt dat een toelating altijd kan worden herzien.