Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft sinds 1 januari een verduurzamingsloket. Hiermee worden aanvragen voor gewasbeschermingsmiddelen die bijdragen aan een duurzame landbouw met voorrang in behandeling genomen.

Doel van het verduurzamingsloket is om voor Nederlandse telers sneller een breder pakket gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar te stellen die voldoen aan criteria voor verduurzaming. Volgens het Ctgb sluit deze maatregel aan bij de roep uit de politiek en maatschappij om een meer duurzame landbouw actief te faciliteren.

Een gewasbeschermingsmiddel moet aan twee voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor voorrang. Het moet gaan om een aanvraag voor een gewasbeschermingsmiddel met minimaal één nieuwe toelating in Nederland. Daarnaast moet de werkzame stof in het middel een laagrisicostof zijn, een levend micro-organisme of een niet-chemische stof met een niet-toxische of selectief-toxische werking. Hieronder vallen bijvoorbeeld feromonen, plantaardige extracten en natuuridentieke stoffen.

Het verduurzamingsloket is een speerpunt in de meerjarenstrategie van het Ctgb en sluit aan bij het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 van de rijksoverheid. Dit uitvoeringsprogramma richt zich op een duurzamere teelt met minder middelen. Het stimuleert agrarisch ondernemers om vanuit een geïntegreerde gewasbescherming plagen, ziekten en onkruiden bij voorkeur met laagrisicomiddelen te bestrijden.