Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een verbod op het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden. Zij heeft de regering donderdag verzocht dit verbod te regelen.

D66-Kamerlid Tjeerd de Groot diende hierover vorige week een motie in. Hij wees erop dat 56 procent van het Nederlandse oppervlaktewater te veel gewasbeschermingsmiddelen bevat en vindt dat de regering het drinkwater onvoldoende beschermt.

Minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit was het niet met De Groot eens en had de motie tevergeefs ontraden. Hij zei dat het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden al strengere normen hanteert voor gewasbeschermingsmiddelen die in grondwaterbeschermingsgebieden worden gebruikt.

Ook werkt Adema met staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat aan een verordening voor het duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Die verordening zal rekening houden met het toepassingsgebied.

Motie BoerBurgerBeweging

Tegelijk met de motie van De Groot stemde de Tweede Kamer ook in met een motie van BoerBurgerBeweging (BBB). Hierin wordt de regering gevraagd om in de regelgeving rekening te houden met gesloten teeltsystemen zoals de glastuinbouw. De gewasbeschermingsmiddelen hoeven hierbij niet in het milieu terecht te komen.

De achterliggende gedachte is de verplichting om in gevoelige gebieden geen gewasbeschermingsmiddelen meer te gebruiken. Hetzelfde geldt voor zones van 3 meter rondom deze gebieden en oppervlaktewater. Dit is gedaan om te voorkomen dat er gewasbeschermingsmiddelen in het milieu terechtkomen, maar bij glastuinbouw is verwaaiing of afspoeling niet aan de orde, stelt BBB-Kamerlid Caroline van der Plas.

Motie SP, VVD en ChristenUnie

Verder vraagt de Tweede Kamer aan de regering om onderzoek te laten doen naar een verbeterd toelatingsbeleid voor gewasbeschermingsmiddelen. Deze motie is ingediend door SP, VVD en ChristenUnie.

De drie partijen wijzen naar studies waarbij een link wordt gelegd tussen de ziekte van Parkinson en gewasbeschermingsmiddelen. Het achterliggende doel is om de de toename van het aantal parkinsonpatiënten in te dammen en tegelijk bij te dragen aan preventie van andere ernstige aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer.