LTO Nederland en brancheorganisatie Nefyto vinden een goede risicobeoordeling van chemische gewasbeschermingsmiddelen belangrijk. Dat moet gebeuren op basis van actuele wetenschappelijke inzichten.

De organisaties reageren op het rapport waarin het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) pleit voor aanpassing van de risicobeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen vanwege mogelijke effecten op het zenuwstelsel. Na onderzoek in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit concludeert het RIVM dat er een plausibel verband is tussen blootstelling aan chemische stoffen, waaronder gewasbeschermingsmiddelen, en neurologische aandoeningen als parkinson en alzheimer.

LTO Nederland stelt dat boeren en tuinders erop moeten kunnen vertrouwen dat de gewasbeschermingsmiddelen die zij gebruiken, veilig zijn voor mens, dier en milieu. De organisatie vindt dat als uit nieuwe informatie blijkt dat de beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen nog beter kan, daar dan ook naar moet worden gehandeld.

EU-niveau
Secretaris Jo Ottenheim van Nefyto verklaart dat Nefyto voortschrijdende inzichten van de wetenschap omarmt. Wel voegt hij eraan toe dat het goed is dat de aanpassing van de risicobeoordeling van de gewasbeschermingsmiddelen minimaal op EU-niveau wordt doorgevoerd.

Ook LTO Nederland wijst erop dat de toelating van actieve stoffen voor gewasbescherming een Europese aangelegenheid is. Ze is dan ook blij dat het RIVM adviseert een Europese werkgroep samen te stellen om de aanpassingen aan de risicobeoordeling vorm te geven. Naast bundeling van kennis blijft hiermee het gelijk speelveld voor Nederlandse telers in Europa geborgd.

Gezondheidsrisico’s
Zowel LTO Nederland als Nefyto constateert dat het RIVM-rapport geen uitspraak doet over actuele gezondheidsrisico’s voor toepassers of omwonenden van gewaspercelen. LTO Nederland wijst erop dat uit eerder onderzoek van het RIVM bleek dat omwonenden geen verhoogd gezondheidsrisico lopen. Volgens Ottenheim wordt geen van de in Europa toegelaten werkzame stoffen op basis van de huidige wetenschap geassocieerd met aandoeningen aan het zenuwstelsel.

Verder maakt LTO Nederland zich zorgen over de mogelijke gevolgen van de bevindingen van het RIVM voor het beschikbare middelenpakket in alle sectoren. LTO-portefeuillehouder Plantgezondheid Joris Baecke zegt hierover dat de aanscherping van de risicobeoordeling boven op de toch al steeds strengere beoordelingskaders en hoge ambities in de Europese Green Deal komt.

‘De ontwikkeling van effectieve en betaalbare alternatieven loopt gigantisch achter op deze trend. We roepen de Nederlandse overheid daarom op om naast inzet op degelijke beoordelingskaders zich hard te maken voor het versneld aanvullen van de gereedschapskist van telers. Steeds meer boeren en tuinders raken in de knel. De situatie is urgent’, benadrukt Baecke.

Tekst: Haijo Dodde
Foto: Unsplash