De programmaraad van Kennis in je Kas heeft onlangs meerdere projecten goedgekeurd, waaronder vier projecten op het gebied van plantgezondheid. Het gaat om de projecten ‘Masterplan Fusarium 2.0’, ‘Boven- en ondergronds sturen op weerbaarheid’, ‘Kas als Ecosysteem’ en ‘Precisie Gewasbescherming Glastuinbouw’.

Het project ‘Masterplan Fusarium 2.0’ richt zich op betere beheersing van fusarium in de glastuinbouw. Dit door de hele keten te betrekken van zaad tot plant, van de inzet van nuttige organismen tot resistent plantgoed. Het project draagt bij aan oplossingen zonder schadelijke emissies voor de glastuinbouw. Het ‘Masterplan Fusarium 2.0’ bouwt verder op het ‘Masterplan Fusarium (2018-2021)’.

Het realiseren van complementaire weerbaarheidscombinaties is de doelstelling van het project ‘Boven- en ondergronds sturen op weerbaarheid’. Dit door het verbinden van onder- en bovengrondse factoren die de weerbaarheid beïnvloeden, zodat deze elkaar versterken, zodat beter kan worden gestuurd op een weerbare bodem, substraat en gewas. Er is nog onvoldoende inzicht in weerbaarheidscombinaties die elkaar kunnen versterken.

Het doel van het project ‘Kas als Ecosysteem’ betreft verdere opbouw, toepassing en implementatie van het ondergrondse en bovengrondse ecosysteem in diverse teeltsystemen in de glastuinbouw om de hoeveelheid milieu-impact te verlagen en te komen tot een robuust weerbaar ecosysteem in de glastuinbouw. Door dit project vindt versnelling van ontwikkeling, implementatie en toepassing van ecosystemen plaats, zoveel mogelijk gebruikmakend van natuurlijke biologische oplossingen en waar nodig chemische correctie.

Milieu-impact verlagen
Het project ‘Precisie Gewasbescherming Glastuinbouw’ heeft als doel het ontwikkelen, testen en demonstreren van nieuwe en/of verbeterde toepassingstechnieken en te komen tot precisietoepassing van de gewasbescherming in de glastuinbouw waardoor de afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen afneemt en de milieu-impact via emissie vanuit de glastuinbouw wordt verlaagd. Ook richt het project zich op het effectief inzetten van de nieuwe generatie groene, biologische en laagrisicomiddelen tegen ziekten en plagen.

Tekst: Han Reindsen
Foto: Glastuinbouw Nederland