Binnen de campagne #Emissiereductiesprint willen LTO Nederland, de Brancheorganisatie Akkerbouw en het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer versnelling brengen in de emissiereductie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater. De afgelopen jaren stagneert die reductie volgens de deelnemende partijen, terwijl het een voorwaarde is voor middelenbehoud.

Slechts een kleine minderheid van de Nederlandse akkerbouwers neemt daadwerkelijk maatregelen om afspoeling, uitspoeling en erfemissies te voorkomen. Tineke de Vries van LTO zegt dat het tegengaan van de normoverschrijdingen zo belangrijk is omdat de telers afgerekend willen worden op de doelen in plaats van steeds met verder aangescherpte gebruiksvoorschriften te maken te krijgen.

Bij meetpunten liep sinds 2013 het aantal normoverschrijdingen terug, maar sinds 2018-2019 stagneert dit. Vaak is de emissie van een kleine hoeveelheid middel al oorzaak van een overschrijding. Bewustwording, zorgvuldig gebruik en technische vindingen dragen bij aan het voortzetten van de dalende trend, verwachten de partners in #Emissiereductiesprint.

De campagne #Emissiereductiesprint maakt deel uit van het Actieplan Plantgezondheid, het ‘pakket van maatregelen emissiereductie gewasbescherming open teelten’ en het DAW Kennisprogramma. De online campagne is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het LTO Noord Innovatiefonds.