Twee protocollen bieden akkerbouwers houvast voor het verminderen van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf of het perceel. Dat melden Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw en LTO Nederland.

Volgens de organisaties geven de protocollen inzicht in het huidige risico van emissies en met welke maatregelen die zijn te beheersen. Ook kunnen akkerbouwers met bijvoorbeeld afbeeldingen of documenten aantonen dat ze maatregelen hebben genomen en daardoor een nagenoeg gesloten erf of perceel hebben.

De emissieprotocollen zijn als applicatie ondergebracht bij het onlineplatform FarmMaps, het voormalige Akkerweb. Via dat systeem kunnen akkerbouwers koppelingen maken met bedrijfsmanagementsystemen van Dacom of AgroVision en de perceelsregistratie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Vullen veldspuit
De applicatie geeft voor het erf en perceel van de akkerbouwer aan bij welke activiteiten er een emissierisico is. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij het vullen van een veldspuit, reinigen van machines en het stallen of reinigen van kisten. Daarnaast toont het programma hoe de hoogte van het emissierisico is te bepalen bij de bedrijfsvoering van de akkerbouwer.

Emissiereductie is een belangrijk onderdeel van Actieplan Plantgezondheid en Pakket van Maatregelen emissiereductie gewasbeschermingsmiddelen open teelten, wat onderdeel is van het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 2030. Sinds teeltseizoen 2020 is het uitvoeren van de erfemissiescan een verplichting in de criteria van het schema Voedsel- en Voederveiligheid Akkerbouw.

Delphy voerde de afgelopen twee jaar in opdracht van BO Akkerbouw praktijkproeven en velddemonstraties uit met driftreducerende technieken. Ze presenteerde maart 2021 een ‘Top-10’ maatregelen tegen erfemissies, zie bijgesloten pdf. Ook voeren BO Akkerbouw, LTO Nederland en Deltaplan Agrarisch Waterbeheer sinds september 2021 samen de campagne #Emissiereductiesprint.

Afspraken
Bij het Pakket van Maatregelen maakt het bedrijfsleven afspraken met de overheid en Unie van Waterschappen om emissies van gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen naar nagenoeg nul per 1 januari 2030. Dat gebeurt onder meer met behulp van de protocollen, waarbij de akkerbouw bij de ontwikkeling ervan het voortouw nam.

Overigens zijn de emissieprotocollen ook te gebruiken door loonbedrijven en vollegrondsgroentetelers. De applicatie in FarmMaps is ontwikkeld door CLM en Akkerweb in opdracht van BO Akkerbouw. Het programma kon in gang worden gezet door een bijdrage uit het Stimuleringsbudget emissiebeperking open teelten en veehouderij van stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer.

Actieplan Plantgezondheid
De emissieprotocollen dragen bij aan de doelen van Actieplan Plantgezondheid. Daarmee werken BO Akkerbouw en haar leden aan duurzame teeltmethoden. Verder helpen de protocollen met de realisatie van het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 2030, waar LTO Nederland ook partner van is.

Klik hier voor top 10 maatregelen erfmissie op PDF

Bron: Nieuwe Oogst