De toeleveranciers van de Nederlandse landbouw verenigd in Agrodis streven naar steeds meer telen volgens de principes van geïntegreerde teelt. Volgens Agrodis-bestuurslid Dirk Bakker gaat geïntegreerde teelt verder dan geïntegreerde bestijding (IPM). Alle handelingen en inputs die de teler gebruikt krijgen samenhang in dat systeem. Bakker sprak bij het Symposium Biostimulanten in Nijkerk.

De leden van Agrodis vertegenwoordigen 90 procent van de Nederlandse handel in gewasbeschermingsmiddelen. Toch schuift de interesse van de organisatie en de leden steeds meer naar een bredere aanpak van knelpunten in de landbouw. Daar passen volgens Bakker de biostimulanten in. Die blijken onder extremere omstandigheden eerder hun werking te laten zien. De Nederlandse telers krijgen te maken met meer hitte, droogte straling of extreme neerslag . Bakker: „Dan is eerder effect te zien van de biostimulanten. Je kunt er het herstellend vermogen van het gewas mee beïnvloeden.”

Bakker stelt dat de systeemaanpak goed past bij de ontwikkelingen in de precisielandbouw. Daarvoor is wel kennis en ervaring nodig en dus tijd voor de sector om aan deze methodes en teeltmiddelen te wennen.

Definitie

Biostimulanten zijn volgens de Europese definitie stoffen of micro-organismen die de plant sterker maken tegen abiotische stress. Tijdens het symposium bleek dat die afbakening te strikt is. Planten die dankzij micro-organismen en stoffen in het wortelmilieu efficiënter voeding opnemen, gelijkmatiger groeien en meer herstellend vermogen hebben, blijken ook sterker te staan ten opzichte van ziekten en plagen. De biostimulanten vertonen hierdoor raakvlakken met meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.

De Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw roept de overheid op om die eigenschappen, afwijkend van de strikte definitie van biostimulanten, niet uit te laten groeien tot een rem op de introductie van deze producten. De BO wil dat de akkerbouwsector in 2030 vooroploopt in duurzaamheid en wijst erop dat er maar enkele jaren resten om die doelstelling te bereiken. Jaren waarin onderzoek aan bestaande producten nodig is en nieuwe introducties nodig zijn om genoeg middelen voorhanden te hebben voor de telers.