24 innovatieve teeltconcepten kunnen een bijdrage leveren aan de doelen van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030. Dat blijkt uit een inventarisatie van Wageningen University & Research in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

 

Het gaat om teeltsystemen die het gewas weerbaarder kunnen maken, landbouw en natuur verbinden en ervoor zorgen dat er bijna geen emissies meer zijn naar het milieu. Ook zullen ze ertoe leiden dat er nauwelijks residuen op producten zijn. Per sector zijn er kansrijke teeltconcepten geïdentificeerd, waarvan de verwachting is dat deze het meeste bijdragen aan de doelen van het uitvoeringsprogramma en de praktische haalbaarheid groot is.

 

Voor de akkerbouw zijn dat bijvoorbeeld nieuwe gewasrotaties met een verhoogde onderdrukking van ziekten, plagen en onkruiden. Voor de glastuinbouw gaat het bijvoorbeeld om een teeltsysteem met een vroegtijdige detectie van ziekten en plagen in lucht en water en het aanbrengen van meer agrobiodiversiteit in de kas.

 

In zowel de akkerbouw als de glastuinbouw gaat het om concepten op basis van wetenschappelijke inzichten en initiatieven die al in de praktijk in de ontwikkeling zijn, maar nog niet breed zijn toegepast. Dat geldt zowel voor het binnen- als buitenland. Volgens Wageningen University & Research kunnen de 24 innovatieve teeltconcepten worden gebruikt in de verdere prioritering van sectorale onderzoeksagenda’s.

 

Vroeg stadium

In verschillende onderzoeksprogramma’s wordt al aan het merendeel van de geïdentificeerde teeltconcepten gewerkt. Verder benadrukt Wageningen University & Research dat het van belang is in een vroeg stadium potentiële belemmeringen in de wet- en regelgeving te signaleren die de toepassing van innovatieve teeltconcepten in de weg kunnen staan. Voorbeelden zijn het toelatingsbeleid van micro-organismen, fytosanitaire (export)eisen en ruimtelijkeordeningsbeleid.

 

Wageningen University & Research denkt dat slimme combinaties van innovatieve teeltconcepten als het telen van ziekteresistente rassen of het slim gebruikmaken van de natuur tegen plagen de meeste winst oplevert voor van het behalen van de doelen in de Toekomstvisie gewasbescherming 2030.

 

Tekst: Haijo Dodde, foto: Glastuinbouw Nederland