Landbouwminister Piet Adema heeft de Koninklijke Algemeene Vereniging voor Bloembollencultuur (KAVB) al in maart ‘duidelijk gemaakt dat er dringend stappen moeten worden gezet om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in brede zin terug te dringen’. Nu schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer dat hij concrete stappen verwacht van de sierteeltsector.

In de brief geeft de demissionaire minister de Kamer een update over de stand van zaken rondom het middelengebruik in de sector.

Bij een overleg met LTO Nederland en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt in april wees Adema ook op het belang om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de bollenteelt terug te dringen. Deze moet namelijk voldoen aan de normen uit de Kaderrichtlijn Water. In de Kamerbrief geeft hij aan open te staan voor een gesprek om te bekijken wat hij hierin kan betekenen.

Verder meldt hij dat het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden bezig is met versnelde toelating van middelen. Onder meer door een verduurzamingsloket in te stellen, specifiek voor groene middelen.

Nieuwe wetgeving groene middelen
Nederland wilde zo’n snellere toelating ook wettelijk laten vastleggen in het Commissievoorstel SUR. Maar dat voorstel is eind maart ingetrokken, schrijft Adema. Daarin stonden ook plannen voor middelenreductie. De minister kijkt nu of hij kan samenwerken met andere lidstaten om bij de Europese Commissie aan te dringen op een nieuw wetgevingsvoorstel waar groene middelen in zijn opgenomen. Zo hoopt hij de commissie, Efsa en EU-landen te laten werken aan versnelling.

In de Tweede Kamer ligt ook een verzoek om het middelengebruik in grondwaterbeschermingsgebieden te verbieden. Naar aanleiding daarvan heeft Adema een quickscan laten uitvoeren door Wageningen University & Research. Daaruit blijkt dat op tenminste drie plekken stoffen boven de drinkwatersignaleringswaarde zijn aangetroffen. De meeste zijn niet meer toegelaten. De universiteit doet nu een vervolgonderzoek om uit te kijken wat het effect van een verbod is en of dit is te rechtvaardigen.

Parkinson en glyfosaat
Daarnaast heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een plan aangeleverd voor onderzoek naar een eventueel verband tussen de ziekte van Parkinson en glyfosaat. Deze studie moet ook de toelatingseisen en testmethoden voor het detecteren van neurodegeneratieve effecten van gewasbeschermingsmiddelen helpen verbeteren.

Verder schrijft Adema dat Nederland betrokken is bij een internationaal onderzoek naar de blootstelling van omwonenden aan gewasbeschermingsmiddelen. Aan de hand van die data wordt een model doorontwikkeld dat deze blootstelling in kaart brengt. Ten slotte zijn twee deelonderzoeken bezig waarin wordt gekeken naar een mogelijke relatie tussen de blootstelling aan middelen en Parkinson.

Op 14 mei vindt een Kamerdebat plaats over gewasbeschermingsmiddelen. Dit duurt van 17 tot 21 uur en is te volgen op de website van de Tweede Kamer.