De dalende trend bij normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen is tot stilstand gekomen. Om emissie via drift, perceel of erf tegen te gaan, is extra aandacht en inzet van akkerbouwers nodig. Dat bleek onlangs uit het webinar ‘Middelenpakket uit de sloot’ van LTO Nederland, BO Akkerbouw en Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

‘Voor het overschrijden van normen is maar een beetje emissie nodig. Alles wat we kunnen voorkomen, moeten we voorkomen om middelen op de plank te houden’, waarschuwt Coördinator Effectief Maatregelen- en Middelenpakket Bert Waterink van BO Akkerbouw.

Onderzoeker bodem- en grondkwaliteit Simon Buijs van waterinstituut Deltares toonde cijfers die lieten zien dat op bijna alle 28 meetpunten in akkerbouwgebieden normoverschrijdingen voorkomen. Deltares verwerkt ieder jaar de resultaten van het Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen Land- en Tuinbouw. De meetresultaten uit 2021 staan in de meest recente rapportage.

 

Daling stagneert

’14 procent van de 105 actieve stoffen die voor de akkerbouw zijn gemeten, overschrijdt de norm. Vanaf 2013 zijn er flinke slagen gemaakt, maar sinds 2019 stagneert de daling van het aantal normoverschrijdingen. Het lijkt erop dat we de doelen voor 2023 niet gaan halen’, licht Buijs toe.

Waterink is geschrokken van de analyse van de meetresultaten. ‘Het middelenpakket staat al jaren onder druk en normoverschrijdingen helpen daar niet bij. Bij de achttien aangetroffen stoffen zitten voor de akkerbouwsector belangrijke middelen’, constateert hij.

 

Droogte

Volgens de middelencoördinator komt de stagnering mogelijk door de droogte van de afgelopen jaren. ‘Van de laatste vijf jaar waren er vier extreem droog. Daardoor is er minder doorspoeling in het oppervlaktewater en kan het zijn dat de concentratie actieve stoffen stijgt.’

Akkerbouwers nemen vooral maatregelen tegen drift, maar minder tegen perceels- en erfemissie, blijkt uit een enquête vanuit het Actieplan Plantgezondheid. ‘Daar is werk aan de winkel. Zet kisten en de spuitmachine in de schuur, ook bij pauzes. Alle kleine beetjes helpen. We moeten verder naar beneden met elkaar’, vindt Waterink.