Op 98 procent van het beteelde areaal van 42 van de meest voorkomende landbouwgewassen in Nederland is in 2020 een gewasbeschermingsmiddel gebruikt. Dat is een kleine stijging vergeleken met 2016, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het Compendium voor de Leefomgeving zet om de vier jaar het teeltoppervlak waar gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt op een rij. Vorige week zijn de gegevens van 2020 ten opzichte van 2016 gepubliceerd.

De 42 landbouwgewassen waarop de gebruikscijfers van toepassing zijn, omvatten bijna 85 procent van het areaal cultuurgrond, exclusief grasland. Het gewasbeschermingsmiddelengebruik geldt voor zowel gangbare als biologische gewassen en betreft alle gewasbeschermingsmiddelen exclusief biociden en toevoegstoffen.

In 2020 zijn voor de meeste gewassen op meer dan 80 procent van het totale areaal gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. In de teelt van sperziebonen, winterpeen en witlofwortel is dat percentage in 2020 lager dan 80, terwijl het in 2016 en 2012 nog ruim 90 was.

Stijging bij suikerbieten

Voor de bestrijding van insecten en mijten zijn op 45 procent van het geteelde oppervlak gewasbeschermingsmiddelen toegepast. Dit is meer dan in 2016. Opvallend is de stijging in suikerbieten. Hier speelt de intensievere bestrijding van bladluizen voor de beheersing van vergelingsvirus een rol. In 2016 was zaadcoating nog toegestaan. In zomergerst en -tarwe wordt wel duidelijk minder areaal behandeld met insecticiden.

Het behandelde areaal met gewasbeschermingsmiddelen voor schimmel- en bacteriebestrijding is 63 procent. Dat is een lichte daling sinds 2016. Uit de cijfers van het CBS komt onder meer naar voren dat in mais en cichorei nauwelijks nog fungiciden worden ingezet. Bij koolzaad stelt het Compendium voor de Leefomgeving vast dat sinds 2012 het gebruik is gedaald van 77 procent naar 35 procent van het beteelde areaal.

Herbiciden worden in de meeste gewassen in de open teelten toegepast. Bij appels en peren is er een trend naar minder onkruidbestrijding en is het gebruik in 2020 iets meer dan de helft van het oppervlak. Andere gewassen waarbij op minder dan 80 procent van het teeltareaal herbiciden worden gebruikt, zijn bijvoorbeeld vruchtbomen, witlofpennen, sperziebonen, winterpeen en sluitkool.