Niet-toetsbare stoffen in water kunnen worden gemeten met een nieuwe methode. Het gaat om stoffen die onder de detectiegrens liggen van de analyseapparatuur van laboratoria die bepalingen doen voor waterschappen.

Van zo’n dertig actieve stoffen in gewasbeschermingsmiddelen is de Kaderrichtlijn Water-norm zo laag dat deze onder de detectiegrens ligt voor de analyseapparatuur die laboratoria gebruiken. Onlangs is een methode ontwikkeld die deze niet-toetsbare stoffen, op twee na, toch kan aantonen en toetsen aan de norm. Dat meldt de brancheorganisatie voor Nederlandse agrochemische bedrijven CropLife NL. Onderzoeksinstituten TNO en Deltares legden de basis voor de nieuwe methode. Dat deden ze in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Robuuste methode
De instituten ontwikkelden gezamenlijk een methode die analytisch correct was, maar die te arbeidsintensief bleek en voor routinematige monitoring niet praktisch was. Vervolgens hebben de laboratoria van het Integraal Laboratorium Overleg Waterkwaliteitsbeheerders de methode doorontwikkeld naar een robuuste methode. Deze laboratoria zijn een samenwerkingsverband van wateronderzoekslaboratoria. De nieuwe methode maakt het mogelijk stoffen te meten met vloeistofchromatografie op een concentratieniveau dat duizend keer lager is dan de huidige methode. Daarnaast wordt gemeten met gaschromatografie op een niveau dat tien keer lager is. Hierdoor zijn vrijwel alle actieve stoffen van gewasbeschermingsmiddelen op normniveau te meten, meldt CropLife NL.

Monsters geanalyseerd
Verschillende waterschappen hebben monsters uit 2023 geanalyseerd met de nieuwe meetmethode. Van twee stoffen werd herhaaldelijk een normoverschrijding gevonden, maar dit betreft geen actieve stoffen van gewasbeschermingsmiddelen. Van zes stoffen werd een incidentele normoverschrijding gevonden. Daarnaast overschrijden twee stoffen de rapportagegrens, maar niet de wettelijke norm. De twintig overige niet-toetsbare stoffen zijn niet boven de rapportagegrens waargenomen. Dat betekent dat ze niet zijn aangetroffen.